Symbol ⌯ – Symmetry, U+232F

Collection of nicknames with symbol (character) , unicode number U+232F.

HTML code: ⌯
CSS code: #css_example:after {  content: "\232F";  } 
BASH code: $ echo -e '\u232F'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ⌯ - Symmetry. Click to copy

TR戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
365 167
Ƭ͢Ʀ戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
146 73
☬Ꮶᴇᴇᴍ⌯⎋
108 88
Ƭ͢Ʀ戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
78 42
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
75 59
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯✌🏼
75 64
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
66 48
ᛃⲦⲅᥳᤐᥑⲧ⌯❦遼龍
23 15
⌯Ⳝ𐱅᧐᧐Ԟ❣︎
15 2
•Ɠ͢Ɠ•⌯Ꮓʏɢ Ꮓɑɢ⌁𖣐
13 1
⌯Ⳝ͛𐱅᧐᧐Ԟ❣︎
12 6
⌯Ꭼᴠᴏ⑉ ➫ ᴋᴀʀᴍᴀ
12 9
⃟⃝Ⴚᥒ⌯͙⃗➺Ꭺ͞᥉ⲧⲅ͟᥆ꤪꤨ᧕ꗄ
12 11
⌯Ꮪᤐꪱ͛ⲧ❣︎
11 5
⌯Ꮩᴀɴᴆᴀ᠘_ᴀɢᴀʀ⌯
10 4
⃟⃝Ⴚᥒ⌯͙⃗➺Ꭲ̶ꪱ᧗ꪱ𐑔ꗄ
10 5
⁣ ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
10 5
Ꭲ̶ꪱ᧗ꪱ𐑔⌯遼龍
10 7
Ƭ͢Ʀ鬱 Ꭲ̶ꪫꪫᥒᤩ⌯ Back
10 7
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
8 0
Ƭ͢Ʀ戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
8 1
꩟Ⲅᥱᥲᥣꪱꪲᝨꪗ⌯៚
8 2
⑆͎͛Ꭼⲅ͟ⲡ⌯ᯭ͚⁑☫
8 3
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
8 5
⌯ꫝꫀ𐑾ꪫ
8 6
ꫝꫀ𐑾ꪫ⌯
7 5
⌯Ꭼᴠᴏ Sᴘᴀʀᴋʏ⑉
7 8
—͟͟͞͞✯𐌺ᥲᤁ᥆ʀ⌯ꗄ WOW !
6 0
⌯Ⲙ᥊ᥒᤩ➢☢︎ꪶᥱꪇꪱ𐨠
6 0
⌯Ⲙᥲꪇꪱ=ꓖ᥆ᥰᥱ10 likes?:-)
6 0
⌯Lᴱ̲ᴳ̳۝ᴬ̳ᶜ̲Y⌯
6 1
ᴥ ⌯ᴥ ⌯
6 4
☹⃕ᡳମ𐨯⑉⃗⌯ⲙᥲꪇꪱc
6 4
⌯Ꮩᴧɴᴆᴀ᠘⌯
5 0
࿔ྀુᬊᬁ꥟鬱🉐定㊗蒙㊠㉺梅尔韦 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯
5 1
ƳT⌯Ⴢ𐱅ᥲⲅp͛⌁ꗄ୰
5 1
⌯Ꮩᴀɴᴆᴀ᠘⌯
5 1
𖣘⃝⃟⃠⃘ⷤ⌯ⲘꪗƬ͢𐒎 ᯓ𐂡ྀુl᥉ꫝᥲ᠔᥆ᤐ
5 1
Ꮪƙ𐂡Ƥᥲⲅᥲꪰᥣᥣᥲ᥊⌯糕
5 2
⌯Ꭼᴠᴏ⑉ ➫ ᴋᴀʀᴍᴀ
5 3
Ⴚʟⲭʏ⋆𐭘͟ⳙꪱⳟ͞ⲩ⌯ᯭ͚⁑☫
4 0
‎⌯𐭘ⳙıⳟⲩ_ᴀɢᴀʀ⌯
4 0
Ⴚʟⲭʏ⋆Ꮩᴀɴᴆᴀ᠘⌯ᯭ͚⁑☫
4 0
⌯Ꮩᴀɴᴆᴀ᠘_ᴀɢᴀʀ⌯
4 0
𐂂௶འཥ⌯ᎷⲓⲡⲦ
4 0
ᛃᏃᥲᥙ̃ⲅᥙᩛ⌯㊠
4 1
ᛃ𝐍𝔢𝔩𝔰𝔬𝔫⌯❦遼龍
4 2
TR戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
4 2
⌯ʑྂꪫꪫꪕ
4 2
⌯ꇙ𐱅
4 3
Oisi๖ۣۜƮ͢͢x★ Ꭲ̶ꪱ᧗ꪱ𐑔⌯遼龍
3 0
─͟͞͞⃝⃘⃞͙Ꮩᴀɴᴆᴀ᠘⌯ᯭ͚⁑☫
3 0
⃟⃝⌯͙⃗➺ꛯ꛵ꚢꚡᝓⲉᝒꗄᯓ⃝⃘⃞͙ੌ
3 0
𐂂௶འཥ⌯Like if u r cool!
3 0
LUFFY is BEST-⌯ⲙᥲꪇꪱ=ꓖ᥆ᥰᥱ
3 0
Ƭ͢C戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
3 0
⌯Ꮩᴀɴᴆᴀ᠘_ᴀɢᴀʀ⌯
3 1
것ŁᎶ ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
3 1
꩟Ⲅᥱᥲᥣꪱꪲᝨꪗ⌯៚
3 1
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
3 1
હੋ.Ⲙᥙᩛⲧꤪꤨ𐱅⌯☢➺伝説
3 1
☬Ꮶᴇᴇᴍ⌯⎋
3 1
𖣘⃝⃟⃠⃘ⷤ⌯ⲘꪗƬ͢𐒎 ᯓℬꫀꪁsϯ
3 2
𖣘⃝⃟⃠⃘ⷤ⌯ⲘꪗƬ͢𐒎𐂡࿐𒀭 ᯓ𐂡ྀુl᥉ꫝᥲ᠔᥆ᤐ𐀚
3 2
ꪶ⃗⃗❥ꫂꪸⲘꪩ᥉ⲧꫀⲅꪩ⌯⻨ꪹ⌁☪
2 0
Thx for name ⌯Ⴢ𐱅ᥲⲅp͛⌁ꗄ୰
2 0
ᯓᏟᥱⲣ𐱅ᥱꪎ⌯͙⃗Ꭺᧁᥲⲅ
2 0
⌥⁣꙳͙Ƥⲅ᥆͟ꪎꤪꤨ᥆ⲅ⌯❥
2 0
ᛃ͙ʟᴏᴡᴋɪ⌯
2 0
⃟⃝Ⴚᥒ⌯͙⃗➺Ꭺ͞᥉ⲧⲅ͟᥆ꤪꤨ᧕ꗄ
2 0
⌯Ƥ᥆ʟ᥆↣⃟⃝
2 0
ɮɮ͛͢๛⌯Ƥ᥆ʟ᥆↣⃟⃝
2 0
ภ₮℘ ♜ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
2 0
𖣘⃝⃟⃠⃘ⷤ⌯ⲘꪗƬ͢𐒎 ᯓᏕℴ℧ℒイαⓚℯℛ
2 0
𖣘⃝⃟⃠⃘ⷤ⌯ⲘꪗƬ͢𐒎𐂡࿐𒀭 ᯓℬꫀꪁsϯ
2 0
𖣘⃝⃟⃠⃘ⷤ⌯ⲘꪗƬ͢𐒎𐂡࿐𒀭 ᯓ𐂡βคήᎶ
2 0
⌯ꗄꘘͥᒪυͣχͫ
2 0
☢︎ꓓʀᴇᴀᴍʏ⌯𖣴͏⃝𓆸 ​
2 0
ᛃꓓʀᴇᴀᴍʏ⌯❦遼龍
2 0
꙳͙ꓓʀᴇᴀᴍʏ⌯縉豈୰
2 0
ꓓʀᴇᴀᴍʏ⌯ꗄ
2 0
Oh and ⌯Ⴢ𐱅ᥲⲅⲣ𖣐⌁ꗄ୰
2 1
ⳝⳟⲗⲅᚒ𐊂ⳑⲓⲧᴢ⌯☢︎
2 1
ᛃ𝐌𝔢𝔪𝔢𝔰⌯₁₀₀ᵏ遼龍
2 1
Ƭ͢Ʀ戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
2 1
𐂂௶འཥ⌯ = WRP
2 1
𐂂௶འཥ⌯Ahmung
2 1
𖣘⃝⃟⃠⃘ⷤ⌯ⲘꪗƬ͢𐒎 ᯓℜѺƔคŁ♛
2 1
TR戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
2 1
Ƭ͢Ʀ戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
2 2
⃟⃝Ⴚᥒ⌯͙⃗𖤹Ꭲ̵ⲉⲭ☢︎➢
2 3
⌯⑆𝘌𝘯𝘵𝘦𝘪⑉❂
1 0
♾⃟⃝⌯𝑬𝒏𝒕𝒆𝒊⌯♾⃟⃝
1 0
⌯縉ຮℓӄ༷ℵ♠ƬIGΛR㉺༻シ
1 0
‏⌯͙⃗Sᥣᥱꪀ᠔ᥱⲅ❉⃝⃟
1 0
⌯Ꮩᴀⲛᴆᴀ᠘⌯
1 0
Ƀ͢͢Ƀ㉺ Ꮶᴇᴇᴍ⌯⎋
1 0
☬Ꮶᴇᴇᴍ⌯⎋
1 0
TψT ⌯͙⃗FLARE➢𓊗➺縉
1 0
ᴵ☹⃕ᴬᴹ☪︎ᗪ𐑾ꫀꪁⲙ⌯𐂂 my old name fre
1 0

Popularity trends

freefire   24  10
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
3176 819
FF   21  6
꧁༺nickname༻꧂
1337 465
fire   22  4
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
3305 980
freefire   19  5
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3564 1134
fire   14  7
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1377 395
Legend   15  5
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
3171 1074
Fortnite   16  2
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4333 1765
freefire   13  5
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
2089 649
PUBG   15  3
꧁༒☬sunny☬༒꧂
2020 597
freefire   14  3
꧁༒Sa̶d̶B∆Y༒꧂
1412 484
tiktok   15  2
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
449 129
PUBG   14  2
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1891 651
GamerS   13  3
꧁༒•TheKing•༒꧂
1953 660
freefire   11  3
꧁༒☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllє®™r☬༒꧂
287 82
PUBG   11  3
Headhunter
2357 746
freefire   3
▄︻┻═┳一
230 70
ros   2
𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
2607 809
ros   3
꧁•Leͥgeͣnͫd•ᴳᵒᵈ꧂
821 226
freefire   3
☆꧁༒ ☬S.H.I.E.L.D ☬༒꧂☆
1085 319
PUBG   0
꧁•TBlackShouT•ᴳᵒᵈ꧂
432 94